wizytówki najtańsze laminat matowy

 

 

wizytówki wypukłe z lakierem3D 

 

 

wizytówki 2stronne na karty rabatowe

 

 

firmówki, karty biznesowe, bizneskarty

 

Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.projektowanie-reklamy.pl.

Sprzedającym jest firma ACORUS STUDIO S.C., z siedzibą w Rzeszowie, 35-026, ul. Reformacka 6, NIP: PL 5482621498, regon: 241659198 – zwana także zamiennie Sklepem lub Usługodawcą.

Kontakt ze Sklepem można uzyskać:

  • pod numerami telefonów: kom. 50 20 90 616, kom. 795 000 325
  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: poczta@projektowanie-reklamy.pl

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (zamiennie: Usługobiorca) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Usług nie były dostępne, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Usługobiorcy o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

5. Produkt – Towary i Usługi, w tym też usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

7. Sklep Internetowy projektowanie-reklamy.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.projektowanie-reklamy.pl , za pośrednictwem którego Usługobiorca może zamówić Usługę.

8. Strona – Usługodawca i Usługobiorca.

9. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.projektowanie-reklamy.pl

10. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Usługobiorcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy projektowanie-reklamy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie usługi oferowane w niniejszym sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych projektowanie-reklamy.pl są cenami podanymi w wartościach netto oraz brutto (brutto - zawiera podatek VAT), wyrażone w złotych Polskich.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową. Można je składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Usługobiorca prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny numer telefonu i adres e-mail oraz opłaci skutecznie zamawianą usługę.

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sklep skontaktuje się z Usługobiorcą. Jeśli kontakt z Usługobiorcą nie będzie możliwy, Sklep ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

6. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Usługobiorca może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Usługobiorca ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Usługobiorca może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Usługobiorca powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia zaczyna się od następnego dnia roboczego od dnia otrzymania od Klienta pisemnego (drogą e-mail) potwierdzenia akceptacji projektu graficznego do druku. Do czasu realizacji należy dodać jeden a maksymalnie do trzech dni roboczych na przesyłkę kurierem bądź pocztą, co szczegółowo jest ustalane z  Klientem jeszcze przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby Klient otrzymał swoje zamówienie w jak najkrótszym terminie.

 

§ 4 Koszty i termin realizacji zamówienia

1. Adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową jest adresem kontaktowym z Klientem. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia realizację usługi lub może ją opóźnić.

2. Usługa  jest realizowana w oparciu o dane i wytyczne Klienta, przekazane pisemnie za pomocą poczty elektronicznej wysłanej do sklepu na adres poczta@projektowanie-reklamy.pl, lub poczty tradycyjnej wysłanej na adres siedziby Sklepu.

3. Usługa jest realizowana zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas realizacji na zasadach § 3 pkt.10.

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany produkt wystawiamy fakturę VAT lub imienny dowód zakupu.

2. Płatność za zamówiony produkt następuje za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy 24) lub przelewem na konto bankowe Sklepu.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Usługobiorca, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia umowy o wykonanie usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy dostarczenie oświadczenia do siedziby Sklepu przed jego upływem oraz zwrot kompletu wydrukowanych materiałów na adres Sklepu.

2. Przy odstąpieniu od umowy zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Usługobiorcy listem priorytetowym. Usługobiorca powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na konto Usługobiorcy.

 

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta oraz obsługującym automatyczne płatności elektroniczne. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 08,03,2016 r.

 

Szybki kontakt

Tel. 502 090 616
Tel. 795 000 325

Czynne pon-pt w godz. 9-17


24h/7 e-mail:
poczta@projektowanie-reklamy.pl
(odpowiemy najszybciej,
jak tylko możliwe)

 

Rachunek bankowy w BZWBK nr:
28 1090 1782 0000 0001 1446 5939

Acorus Studio S.C.
ul. Reformacka 6, 35-026 Rzeszów

TWÓJ KOSZYK

 x 
Twój koszyk jest pusty

BEZPIECZNE PŁATNOSCI

system bezpiecznych płatności

Jesteś tutaj: Home Regulamin sklepu